http://www.neftochim.bg/
Начало | Карта на Сайта

Български   Руский   English
Меню
Търсене в сайта
Произведеният битум в Дружеството отговаря на българските и европейски стандарти за качество
20.06.2012 10:00

        На 19.06.2012 г. в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД се проведе надзорен одит на системата за производствен контрол при производството на битуми. Потвърди се действието на ЕС Сертификат за производствен контрол № 1814 – CPD – 025 от 25.05.2010 г. за битум за пътни настилки, Тип 50/70 и 70/100%”.

        В съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, системата за производствен контрол на битуми от 2005 г. ежегодно е обект на надзорен одит. Проверяващият орган е представител на дирекция „Оценяване на съответствието” на „Булгарконтрола” АД. Целта на одита е да установи съответствието на произвежданите битуми с държавните изисквания.

        Заключението на представителя на дирекция „Оценяване на съответствието” от „Булгарконтрола” АД след направения одит е, че „внедрената и прилагана система за производствен контрол е в състояние да осигури стабилно качество на произвежданите продукти, в съответствие с изискванията на:

  • Прилаганата техническа спецификация БДС EN 12591:2009 „Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за категория пътни битуми”;
  • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Директива 89/106/ЕЕС).

        Клаузите от тази версия на EN 12591 покриват изискванията, на Директива на ЕС относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (89/106/ЕИО).

        „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД носи отговорност за поставянето на маркировка „ЕО” върху съответните търговски документи.Тип 50/70 и 70/100% № 1814 – CPD

8104 Бургас, България
Факс +359 5511/55 55, 55 56
e-mail: priemna@neftochim.bg
www.neftochim.bg